Nasza misja

Ocena użytkowników:  / 30
SłabyŚwietny 

 

NASZ DOM

SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY

ZGROMADZENIA SIÓSTR ŚW. JÓZEFA

Jest niepubliczną placówką dla dziewcząt z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, słabosłyszących, słabowidzących, z autyzmem, zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, które wymagają stosowania specjalnych oddziaływań wychowawczych, pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności.

Opiekujemy się dziewczętami uczęszczającymi do szkoły podstawowej od 1 do 8 klasy, szkoły zawodowej i szkoły przysposabiającej do pracy. Dziewczęta są naszymi podopiecznymi do momentu ukończenia 24 roku życia.

 

DO OŚRODKA

PRZYJMOWANE SĄ DZIEWCZĘTA

Z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

 

 WYCHOWANKI OŚRODKA

Pochodzą z całej Polski i realizują obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej i w Szkole Przysposabiającej do Pracy (na terenie Ośrodka) oraz w Szkołach Zawodowych na terenie miasta Częstochowy.

 

OFERTA OŚRODKA

 SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY

ZGROMADZENIA SIÓSTR ŚW. JÓZEFA

  • zapewnia całodobową opiekę,
  • wychowanie według chrześcijańskich i patriotycznych wartości,
  • wykwalifikowaną, charyzmatyczną kadrę z wieloletnim doświadczeniem,
  • pomoc rodzicom w przygotowaniu dziewcząt do samodzielnego życia,
  • indywidualne zajęcia rewalidacyjno – kompensacyjne,
  • pomoc psychologiczną i logopedyczną,
  • szeroką gamę zajęć dodatkowych (taneczne, zajęcia z arteterapii, sensoplastyki, zajęcia profilaktyczne, kulinarne )

 

 CELE I ZADANIA OŚRODKA

„MAM WIELKĄ GODNOŚĆ I WARTOŚĆ,

SZANUJĘ GODNOŚĆ WŁASNĄ ORAZ INNYCH”

 Z koncepcji Ośrodka:

I.   Tworzymy rodzinną atmosferę miłości, szacunku i bezpieczeństwa oraz otwartości na środowisko lokalne, wpływając w ten sposób na korzystną samoocenę wychowanki oraz wszechstronny rozwój na miarę jej możliwości Do  zadań  Ośrodka  należy w szczególności:

1)     opieka nad wychowanką z uwzględnieniem jej wieku, potrzeb, stanu zdrowia i poziomu rozwoju;

2)  wspieranie rozwoju dzieci poprzez rozwijanie zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych;

3)    rozwijanie zdolności umysłowych poprzez kontakt grupowy i indywidualny z wychowankami i ich rodzinami oraz współpracę z personelem szkolnym, medycznym i zespołem  specjalistycznym.

4)    troska o rozwój osobowościowy – poprzez uczenie pozytywnych postaw w oparciu o chrześcijański system wartości i istniejące w wychowankach dobro, kształcenie sfery intelektualnej, wolitywnej, emocjonalnej i właściwej oceny moralnej, służące nabywaniu przez wychowanki coraz dojrzalszych postaw ludzkich i chrześcijańskich.

5)    rozwijanie szacunku dla godności drugiego człowieka i zdolności niesienia mu pomocy – poprzez wypracowanie postaw wrażliwości, dyspozycyjności, wdzięczności oraz zgodnego współżycia w grupie.

6)    wyrównywanie stwierdzonych opóźnień rozwojowych i opóźnień szkolnych, korygowanie zaburzeń w rozwoju poprzez organizowanie zajęć o charakterze terapeutycznym, mających na celu podnoszenie sprawności intelektualnej, manualnej, ruchowej, językowej i innych zajęć specjalistycznych adekwatnych do potrzeb wychowanek;

7)    udzielanie wychowankom pomocy pedagogicznej, ułatwianie dostępu do badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej, przychodni lekarskiej i stomatologicznej;

8)    ochrona przed przemocą, uzależnieniami i innymi przejawami patologii społecznej, objęcie działaniami profilaktycznymi wychowanek zagrożonych patologiami społecznymi;

9)    wychowanie religijne, oparcie wychowania na wartościach chrześcijańskich; rozwijanie u wychowanek postawy miłości Boga, drugiego człowieka i siebie; ukazywanie wychowankom celu, sensu i wartości życia, godności własnej i innych.

10)    wychowanie patriotyczne, zapoznanie z historią i bogactwem kultury narodowej; rozwijanie u wychowanek miłości Ojczyzny i patriotyzmu, tożsamości narodowej, szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego i poszanowania dla innych kultur.

11)    przygotowanie do zawodu i życia w przyszłej rodzinie i społeczeństwie – poprzez rozwijanie praktycznych uzdolnień; poprzez kompensację braków związanych z niepełnosprawnością wychowanki; uczenie odpowiedzialnego życia we wspólnocie; omawianie zadań życiowych z uwzględnieniem trudnych sytuacji, zagrożeń, które trzeba przezwyciężać; wychowanie w szacunku dla życia poczętego i odpowiedzialności za nie.

12)        budzenie poczucia godności i potrzeby ludzkiej pracy wg. wskazań św. Zygmunta: “Ponieważ praca jest zadaniem każdego człowieka na ziemi, więc wychowawca powinien jak najczęściej pouczać dzieci, że ich obowiązkiem jest kształcić rozmaite swe zdolności i wyrabiać swe siły, aby się przygotowały do jakiejś pożytecznej pracy. Praca jest nie tylko środkiem do zaspokojenia naszych potrzeb, ale ma jeszcze moralne i społeczne znaczenie” /św. Ks. Z. Gorazdowski, Zasady i przepisy dobrego wychowania).

II.      Ośrodek współpracuje z rodzicami, prawnymi  opiekunami wychowanek, szkołami, do których uczęszczają wychowanki oraz z osobami i instytucjami świeckimi i  kościelnymi  wspierającymi  działalność  Ośrodka w następujących formach:

1)  podejmowanie wspólnego kierunku oddziaływań wychowawczych;

2)  ustalanie i podejmowanie odpowiednich metod pracy z wychowanką;

3)  wspieranie w pełnieniu funkcji edukacyjnych i wychowawczych, w tym rozpoznawanie i wspomaganie potencjalnych możliwości wychowanek;

4)  pomoc w planowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej wychowanki;

5)  indywidualne, bieżące konsultacje z rodzicami, z nauczycielami, specjalistami, wychowawcami grup i klas;

6)  indywidualne, bieżące konsultacje pomiędzy dyrektorami, nauczycielami, specjalistami, wychowawcami szkół i ośrodka;

7)  wizyty, korespondencja pomiędzy szkołami a Ośrodkiem;

8)  planowe spotkania wychowawców grup wychowawczych z rodzicami;

9)  wizyty w domu wychowanki, za zgodą  i wiedzą rodziców;

10)  korespondencja listowna z rodzicami (prawnymi opiekunami);

11)  rozmowy telefoniczne z rodzicami (prawnymi opiekunami);

12)  organizacja spotkań formacyjnych dla rodziców;

13)  współudział rodziców, szkół, środowiska lokalnego w organizacji imprez, uroczystości, wycieczek, zawodów i konkursów w Ośrodku lub poza nim.