Nasza misja

Ocena użytkowników:  / 27
SłabyŚwietny 

 

Specjalny Ośrodek Wychowawczy

Zgromadzenia Sióstr św. Józefa w Częstochowie

 

jest niepubliczną placówką dla dziewcząt  uczęszczających do klas IV–VI szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym wychowanka kończy 24 rok życia,  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarko- wanym, znacznym, a także słabosłyszących, słabowidzących, z niepełnospra- wnościami sprzężonymi, które wymagają stosowania specjalnych oddziaływań wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rewalida- cyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności.1. Ośrodek zapewnia dzieciom całodobową ciągłą opiekę i wychowanie, zapewniając wychowankom:

  • całodobową opiekę
  • warunki do nauki i wychowania

2. Ośrodek jest niepubliczną placówką oświatowo-wychowawczą feryjną, z zastrzeżeniem pkt. 3.

 

3. W Ośrodku może być zorganizowana opieka w dni wolne (soboty i niedziele z wyjątkiem świąt, ferii i wakacji) dla dzieci w szczególnej sytuacji rodzinnej  lub materialnej, w miarę możliwości kadrowych i po wcześniejszym ustaleniu tego przez rodziców lub prawnych opiekunów z Dyrektorem Ośrodka.

Celem wychowania i opieki w Ośrodku jest wszechstronny rozwój w duchu zasad pedagogiki katolickiej i personalizmu chrześcijańskiego – na miarę możliwości każdej wychowanki. Podstawą wychowania i opieki jest chrześcijański system wartości. Ośrodek jest placówką katolicką, dostępną także dla dzieci innych wyznań.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przy- gotowanie wychowanek na miarę ich możliwości do samodzielnego udziału w życiu społecznym  i integracji ze środowiskiem.

W Ośrodku dzieci mają zapewnioną  kompleksową opiekę psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną a także zajęcia z zakresu ergoterapii. Podstawą przyjęcia do Ośrodka jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Ośrodek jest placówką wspierającą rodziców lub prawnych opiekunów w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Wycho- wanki Ośrodka realizują obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i w Szkole Przysposabiającej do Pracy oraz w Szkołach Zawodowych na terenie miasta Częstochowy.